Lĩnh vực hàng hải

lĩnh vực cơ khí

thông tin liên hệ
Hotline
- (0236) 3699915

-

lĩnh vực điều hòa

Điều hòa trung tâm BigC Bình Dương – Water chiller
Điều hòa trung tâm BigC Bình Dương – Water chiller
Điều hòa trung tâm BigC Bình Dương – Water chiller
Điều hòa trung tâm BigC Bình Dương – Water chiller
Điều hòa trung tâm BigC Nha Trang – Water chiller
Điều hòa trung tâm BigC Nha Trang – Water chiller
Điều hòa trung tâm BigC Bình Dương – Water chiller
Điều hòa trung tâm BigC Bình Dương – Water chiller
Điều hòa trung tâm Ocean Mart Hà Nội– Water chiller
Điều hòa trung tâm Ocean Mart Hà Nội– Water chille...
Điều hòa trung tâm – Water chiller
Điều hòa trung tâm – Water chiller
Điều hòa trung tâm BigC Nha Trang– Water chiller
Điều hòa trung tâm BigC Nha Trang– Water chiller
Thi công công trình Hyatt
Thi công công trình Hyatt
Thi công công trình Hyatt Water chiller
Thi công công trình Hyatt Water chiller
Công trình BigC Vinh - TP Vinh
Công trình BigC Vinh - TP Vinh
Công trình BigC Vinh - TP Vinh
Công trình BigC Vinh - TP Vinh
Công trình Novotel – Sun group – TP Đà Nẵng
Công trình Novotel – Sun group – TP Đà N̒...
Công trình Kho lạnh Bu fon – TP Đà Nẵng
Công trình Kho lạnh Bu fon – TP Đà Nẵng
Công trình Trung tâm Hành Chính Water Chiller – TP Đà Nẵng
Công trình Trung tâm Hành Chính Water Chiller – TP...
Công trình Novotel – Sun group – TP Đà Nẵng
Công trình Novotel – Sun group – TP Đà Nẵng
Công trình BigC - Thanh Hóa
Công trình BigC - Thanh Hóa
Công trình Nhà máy thưc phẩm TPHCM
Công trình Nhà máy thưc phẩm TPHCM
Cung cấp ống gió
Cung cấp ống gió